Arbetsmiljöarbete ur ett ergonomiskt och tekniskt perspektiv.

Arbetsplatsens utformning har stor betydelse för rätt arbetsteknik. Det är viktigt att arbeta på ett för kroppen skonsamt sätt med möjlighet till rörelse och variation.

Kroppen är byggd för rörelse varför en genomtänkt ergonomi förebygger framtida besvär.
Vi utför kartläggning av din fysiska arbetsmiljö ur ett ergonomiskt perspektiv. Vi tittar på din datorarbetsplats, hjälper till vid ombyggnationer, ger råd på skyddsronder mm. Vår ergonom håller regelbundet föreläsningar i ämnet belastningsergonomi – där individens och arbetsgivarens ansvar betonas. Hon kan även göra återkommande besök på samma arbetsplats (tex en gång/månad) i syfte att fortlöpande ge konkreta ergonomiska råd.

Arbetsmiljöarbete ur ett tekniskt perspektiv.

Vår arbetsmiljöingenjör/skyddsingenjör anlitas ofta i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö. Han deltar ofta i skyddsronder och skyddskommittémöten. Han gör avstämning av företagets verksamhet mot AML och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Han medverkar i riskbedömningar samt mätning av buller, ljus, kemiska ämnen mm. Han föreläser regelbundet i ämnet systematiskt arbetsmiljöarbete liksom i mer specifika ämnen såsom härdplastutbildning.

Kontakta oss för mer information kring ergonomiskt/tekniskt arbetsmiljöarbete