Stöd vid psykisk ohälsa

I arbetslivet kan det uppstå situationer där det kan vara motiverat att gå i stödsamtal. Det kan vara situationer som uppstår i samband med omorganisationer, uppsägningar och samarbetsproblematik men även vid konflikter i arbetslivet och situationer med kränkande särbehandling.

Stödsamtalet kan bidra till att bibehålla sin självkänsla och se sina resurser under pågående förändringsarbete. Ett annat syfte är att kunna få strategier och att kunna reflektera över sitt egna förhållningssätt till stress på arbetet i kombination med den egna livssituationen.

Syfte
Målet för samtalet är ett hållbart arbetsliv.
Att kunna reflektera över sin arbetssituation och yrkesroll i kombination med övrig livssituation. Att skapa förståelse för problemets uppkomst, vidmakthållande och för hur det kan ändras. Att kunna förstärka, uppmuntra och stödja individens egen förmåga att lösa problem.

Beskrivning av tjänst
Företagssköterskan utför ofta ett första kartläggningssamtal som ev följs av samtalsstöd via våra psykologer eller beteendevetare.

 

Utredning vid kränkande särbehandling

Vid kränkande särbehandling görs en bedömning enligt faktaundersökningsmetoden vilken är det ledande arbetssättet vid ärende som rör kränkande särbehandling i arbetslivet.

Kontakta oss för mer information om denna tjänst.