Nya/beslutade föreskrifter (uppdaterad dec 2019)

En viktig nyhet under 2019 är AFS 2019:3 ang medicinska kontroller (klicka här). Denna trädde i kraft den 1 november och reglerar tjänstbarhetsbedömningar vid arbete med härdplast, kvarts/asbest, höjdarbete mm liksom kontroll vid nattarbete mm. Det har även tillkommit en kontroll för handintensivt arbete.

Kontakta oss för mer information och om vi skall utföra en riskbedömning avseende behovet av kontroll.

En annan nyhet är att man vid beställning av medicinsk kontroll skall utföra detta via en specifik blankett (klicka här).

 

Samtliga AFS-nyheter 2018-2019:

·         AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

 

Ett antal nya respektive ändrade gränsvärden. Trädde i kraft 21 augusti 2018.

 

 • AFS 2018:2 Kemiska Arbetsmiljörisker.

Ändring i tidigare föreskrift (AFS 2011:19) om Kemiska arbetsmiljörisker. Ändringarna berör huvudsakligen definitioner, märkning av behållare och rörledningar samt bedömning av exponering för allergiframkallande ämnen. Trädde i kraft 21 augusti 2018.

 

·         AFS 2018:3 Upphävande av AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning.

 

From 21 april 2018 gäller EU-förordningen 2016/425 om utförande av personlig skyddsutrustning.

Föreskrifterna AFS 1996:7 om utförande av personlig skyddsutrustning gäller dock fortsatt för utrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet (89/686/EEG). Övergångsregler gäller under ett år, så att personlig skyddsutrustning som omfattas av 89/686/EEG och som uppfyller dessa krav, får släppas ut på marknaden fram till den 21 april 2019. Trädde i kraft 21 april 2018.

 

 • AFS 2018:4 Smittrisker

Ersätter nuvarande föreskrifter (AFS 2005:1) om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Trädde i kraft 19 november 2018.

 

 • AFS 2018:5 Arbetsplatsens utformning

Ändring i AFS 2009:2 Ändring av § 19, 22, 28, 89 och 94, vilka berör krav på tilluft och återföring av frånluft, kontroll av dragskåp, placering av utrymningsplan samt förvaring av arbetskläder/privata kläder. Trädde i kraft 19 november 2018 .

 

 • AFS 2018:6 Skyltar och signaler

Ändring i AFS 2008:13, berör texter på ett antal varningsskyltar. Trädde i kraft 19 nov. 2018

 

 • AFS 2018:7 Gravida och ammande arbetstagare

Ändring i 2007:5. Tillägg avseende exponering för rubella eller toxoplasma. Även komplettering med ytterligare sanktionsavgifter. Även ändringar/tillägg i bilaga och kommentarer avseende påverkande arbetsmiljöfaktorer. Trädde i kraft 19 november 2018

 

 • AFS 2018:8 Minderårigas arbetsmiljö

Ändring av AFS 2012.3. Ändringarna berör komplettering i bilagan om förbjudna arbetsuppgifter. Trädde i kraft 19 november 2018

 

 • AFS 2018:9 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

Ändring av AFS 2011:2. Ändringar berör definitioner, bedömning av skyddsåtgärder, skyltning och märkning samt utformning av beredskapsplan. Trädde i kraft 19 november 2018.

 

·         AFS 2018:10 Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om maskiner för papperstillverkning.

 

Trädde i kraft vid utgången av januari 2019.

 

·         AFS 2019:1 Ändring av felskrivningar i föreskrift om Trycksatta anordningar

 

Reglerna om trycksatta anordningar, AFS 2017:3, innehåller felskrivningar som rättas till i AFS 2019:1. Ändringarna är av formell karaktär vilket medför att skyddsnivån förblir oförändrad.

-Förtydligande om krav på brandsläckare i 3 kap. 5 och 7 §§. Dessa krav avser bara brandsläckare där koldioxid är släckmedel.

-Enkla tryckkärl på fordon: tillämpningsområdet omfattar även enkla tryckkärl som sitter på fordon.

-Förfallomånad definieras som den kalendermånad då intervallet för nästa återkommande kontroll löper ut.

Trädde i kraft den 2 sept 2019.

 

·         AFS 2019:2 Sprängarbete / ändring av föreskrift.

 

Ändring av AFS 2007:1 Sprängarbete. Gäller i verksamhet där explosiva varor (sprängämnen, krut, tändmedel eller gasgenererande kompositioner) används för att utföra ett sprängarbete. Innebär att nu gällande undantag för sk krutdrivna verktyg och gasgenererade kompositioner upphör att gälla). Träder i kraft 1 januari 2020.

 

·         AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

 

Tydlighet och enkelhet är ledord för den omarbetade föreskriften som trädde i kraft 1 november. Ändringarna innebär förtydligande av kraven på arbetsgivarna, samtidigt harmoniseras regelverket med gällande EU-direktiv.

Nya områden är bland annat handintensivt arbete och kvicksilverexponering medan andra områden berörs genom olika förändringar. Det tydliggörs också hur arbetsgivaren ska använda resultatet i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Se ytterligare information längst ned på sidan liksom på arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-20193-foreskrifter/

Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:4 Dykeriarbete / ändring

Redaktionell ändring. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:5 Syntetiska oorganiska fibrer / ändring

Tydliggörande av krav på medicinsk kontroll (exponeringstid – tim/år) samt för vilka fibertyper krav på medicinsk kontroll ställs. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:6 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön / ändring

Tydliggörande om när krav för medicinsk kontroll ska göras. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:7 Asbest / ändring

Tydliggörande om när krav för medicinsk kontroll ska göras. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:8 Belastningsergonomi / ändring

Definitioner och krav på medicinska kontroller vid handintensivt arbete när riskbedömning visar på risk för skador. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:9 Kemiska arbetsmiljörisker / ändring

Tydliggöranden, samt minskade krav vid sk försumbar exponering. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:10 Mast- och stolparbete / ändring

Definitioner samt tydliggörande vid hänvisning när medicinska kontroller/tjänstbarhetsintyg krävs. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:11 Artificiell optisk strålning / ändring

Redaktionell ändring. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:12 Vibrationer / ändring

Redaktionell ändring och tydliggörande. Trädde i kraft 1 november 2019.

 

 • AFS 2019:13 Rök- och kemdykning / ändring

Minskade krav för de som endast förväntas göra insatser som medför måttlig fysisk ansträngning eller belastning. Trädde i kraft 1 november 2019.

___________________________________________________________________

 

 Förslag på nya föreskrifter och ändringar i föreskrifter

 

 • Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Remisstiden gick ut 15 oktober 2018

 

 • Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Remisstiden gick ut 15 mars 2019

 

 Ytterligare information om ”nya” AFS:en Medicinska kontroller (2019:3)

 

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 november 2019. Tjänstbarhetsintyg som utfärdats i enlighet med de tidigare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) fortsätter dock att gälla under den tid som angetts i intyget.

De viktigaste ändringarna i förhållande till de nu aktuella föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 är att:

 • medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs
 • medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
 • läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår
 • nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
 • definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen
 • tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
 • krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas