Om oss

 

Skaraborgshälsan består av ett erfaret och välutbildat team med specialistkompetens inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicin samt arbetsinriktad rehabilitering.

Karin Ahlin

Kundsamordnare

Karin har lång erfarenhet inom kundsamordning och företagshälsa och ansvarar för kontakten med våra kundföretag.


Telefon: 0760-224340

Helen Persson

Företagssköterska

Helen är vår sköterska i Karlsborg, Tibro och Skövde. Helen utför bla hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder där hon bla är vidareutbildad i alkoholrehabilitering.


Telefon: 0730-981777

Maria Lindgren

Företagssköterska

Maria är en av våra sköterskor i Skövde. Hon har dessförinnan haft ledningsansvar inom primärvården och ansvarar nu för bla rehabiliteringssamordning och utbildningar inom hjärt- och lungräddning mm. Hon är även vidareutbildad i alkoholrehabilitering (15-metoden).


Telefon: 0761-821160

Anna Herngren

Företagssköterska

Anna är en våra sköterskor i Skövde och har tidigare jobbat som skolsköterska. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder.


Telefon: 0793-409188

Birgitta Johansson

Företagssköterska

Gittan är en av våra sköterskor i Lidköping och Vara. Hon är i grunden distriktssköterska med uppdrag såsom sjukskrivningscoach och vårdcentralsföreståndare. Hon är vidareutbildad inom bla internmedicin och motiverande samtal.


Telefon: 0790-773430

Eva Karlsson

Företagssköterska

Eva är en av våra sköterskor i Lidköping och Vara. Hon har dessförinnan jobbat som distriktssköterska med vidareutbildning inom bla rökavvänjning, lung- och hjärtsjukdomar. Eva utför bla hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt samordnar rehabiliteringsåtgärder och utbildar inom hjärt- och lungräddning mm.


Telefon: 0760-222088

Hannah Angelsiöö

Företagssköterska

Hannah är en våra sköterskor i Lidköping och Vara och har tidigare jobbat som psykiatrisköterska. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt utför utbildningar i hjärt- och lungräddning och första hjälpen liksom planerar rehabiliteringsåtgärder.


Telefon: 0760-234908

Karin Ek

Företagssköterska

Karin är vår sköterska i Götene och Skara och har tidigare jobbat som psykiatrisköterska. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt utför utbildningar i hjärt- och lungräddning och första hjälpen liksom planerar rehabiliteringsåtgärder.


Telefon: 0730-821777

Anna-Karin Carlsson

Företagssköterska

Anna-Karin är vår sköterska i Skara och Skövde. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt utför utbildningar i hjärt- och lungräddning och första hjälpen liksom planerar rehabiliteringsåtgärder.


Telefon: 0760-339883

Mikael Knutsson

Företagsläkare

Grundare och ägare. Leg läkare och specialist i allmänmedicin och företagshälsovård. Han har tidigare arbetat som distriktsläkare och de senaste 15 åren som företagsläkare och skolläkare. Han är sedan flera år Transportstyrelsens anvisningsläkare för bla alkolås och bedömer lämplighet att inneha/återfå körkort efter alkoholbrott. Han har även godkänd att utfärda intyg avseende exempelvis trafiksäkerhet enl BV-FS 2000:4/TSFS 2011:61 (lokförare/järnvägsintyg), sjöfart (inkl offshore), dykning samt för flygplan klass 2 och LAPL.

Åsa Ekberg

Företagsläkare

Åsa är leg läkare och specialist i allmänmedicin. Hon arbetar främst på vår Lidköpingsmottagning och har tidigare arbetat på vårdcentral där hon bla ansvarat för rehabilitering och behandling av psykisk ohälsa. Hon är dessutom vidareutbildad inom KBT.

Karolina Bende

Företagsläkare

Karolina är leg läkare och specialist i öron-näsa-halssjukdomar. Hon arbetar främst på vår Skövdemottagning och har tidigare arbetat på öron-näsa-halskliniken i Skövde.

Caroline Hattevig

Leg sjukgymnast/ergonom

Caroline är leg fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning till ergonom. Hon jobbar främst i vårt östra område. Hon har en mångårig erfarenhet av företagshälsovård och som behandlande/rehabiliterande sjukgymnast. Förutom individbehandling arrangerar hon våra utbildningar inom belastningsergonomi/arbetsmiljö, utför arbetsförmågebedömningar och deltar i skyddsronder.

Lisa Mellegård

Leg sjukgymnast/ergonom

Lisa är leg fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning till ergonom. Hon jobbar i vårt västra område och har en mångårig erfarenhet av företagshälsovård och som behandlande/rehabiliterande sjukgymnast. Förutom individbehandling arrangerar hon våra utbildningar inom belastningsergonomi/arbetsmiljö, utför arbetsförmågebedömningar och deltar i skyddsronder.

Jessica Kristensson

Livsstilsrådgivare och personlig tränare

Jessica är utbildad undersköterska liksom vidareutbildad inom hälsa och träning. Förutom som föreläsare (kost, träning och hälsa) och personlig livsstilsrådgivning har hon tidigare även jobbat på akutmottagning och på provtagningsenhet inom primärvården.


Telefon: 0760-299088

Sten Svensson

Skyddsingenjör och Arbetsmiljöingenjör

Sten är examinerad arbetsmiljöingenjör och har en lång erfarenhet av arbetsmiljöutredningar och bedömningar inom både näringsliv/industri och offentlig förvaltning. Sten arbetar med undersökningar, tekniska mätningar, riskbedömningar samt rådgivning i samband med åtgärder och förändringsarbeten. Han har stor erfarenhet av industriell verksamhet samt bygg- och anläggningsbranschen liksom av planering och genomförande av arbetsmiljöutbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Malin Hätting

Leg psykolog och organisationskonsult

Förutom behandlingssamtal planerar och arrangerar Malin våra populära utbildningar inom arbetsmiljö, konflikthantering, handledning för personal, stressrelaterade sjukdomar m fl. Hon utför även chefshandledning och olika grupputvecklingsuppdrag.

Anders Eriksson

Leg psykolog/psykoterapeut och organisationskonsult

Anders utför behandlingssamtal liksom planerar och arrangerar våra populära utbildningar inom arbetsmiljö, konflikthantering, handledning för personal, stressrelaterade sjukdomar m fl. Han utför även chefshandledning och olika grupputvecklingsuppdrag.

Anders Bohman

Beteendevetare/organisationskonsult

Anders är beteendevetare och organisationskonsult. Han är bla vidareutbildad i motiverande samtal, coachande ledarskap och KBT.
Han har tidigare jobbat som missbruksbehandlare, som omställningsstöd vid karriärsbyte och med personalutveckling (inkl ledarutbildning/spelarutveckling inom fotboll).

Han utför samtalsstöd, grupputveckling, konflikthantering, arbetsmiljöutredning, chefshandledning, grupphandledning, omställning till annat jobb och ledarskapsutveckling.

Elizabet Uggla

Beteendevetare/organisationskonsult

Elizabet är utbildad beteendevetare (fil kand i psykologi med KBT-inriktning) och är vidareutbildad inom bla arbets- och organisationspsykologi. Hon har tidigare även arbetat som enhetschef inom primärvården liksom som HR-strateg.

Isabella Carlén

Beteendevetare/organisationskonsult

Isabella är utbildad beteendevetare och KBT-terapeut. Hon arbetar främst på vår Skövdeenhet och har tidigare även arbetat som enhetschef inom kommunal verksamhet.

Sara Hellberg, Kristina Hagelberg och Lena Lugn

Administration, ekonomi

Denna grupp hanterar frågor kring avtal, ekonomi och fakturering.

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi är således anslutna till Vårdföretagarnas kollektivavtal och följer samma högt ställda krav och riktlinjer som övriga medlemsföretag.

Kontaktuppgifter
Skaraborgshälsan AB
Järnvägsgatan 2
533 30 Götene
Telefon 0730-821777
E-post (se ovan ang kontaktperson på resp mottagningsort): fornamn.efternamn@skaraborgshalsan.se

Basfakta
Företaget bedriver hälso- och sjukvård i Skaraborg som helt privat och fristående mottagning och är därför inte anslutet till vårdval primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen. Våra kunder utgörs främst av företag och organisationer/myndigheter i Skaraborg, men då vi även utfärdar de flesta medicinska intyg liksom utför hälsokontroller, är även privatpersoner våra kunder.

Personal
Inkl ovanstående operativ personal, arbetar 24 anställda varav 20 kvinnor och 4 män, motsvarande ca 18 heltidstjänster (aug 2021), se ovan yrkeskategorier.
Sjukfrånvaro under 2020: 1,6% (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om SkaraborgshälsanAB.
Ägare: Mikael Knutsson.

Kvalitet
Skaraborgshälsan uppfyller myndigheternas kvalitetskrav (kvalitetssäkring enl Kvalprak SOSFS 2011:9) och bedriver således ett uppdaterande systematiskt arbetsmiljöarbete.
För personer med funktionshinder finns information och bilder från våra mottagningar presenterade under fliken mottagningar. Vi arbetar kontinuerligt med vårt patientsäkerhetsarbete inkl redovisning vid återkommande verksamhetsmöte (APT, ett/månad) liksom årlig patientsäkerhetsberättelse.

Personuppgiftshantering
Skaraborgshälsan följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) angående hantering av personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud Mikael Knutsson för ytterligare information (se flik ”kontakt”).

Sammanfattningsvis gäller för våra kundföretag att vi inte behöver teckna ett sk personuppgiftsbiträdesavtal eftersom vi endast hanterar kundföretags personuppgifter i syfte att föra medicinsk journal (i enlighet med patientdatalagen).

Även privata kunders personuppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och den nya dataskyddsförordningen/GDPR. Då vi som vårdgivare är skyldiga att föra patientjournal hanterar vi uppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress liksom relevanta medicinska uppgifter i syfte att föra patientjournal i enlighet med patientdatalagen.

Hur lämnar Skaraborgshälsan information?
När vi skickar information (som innehåller personuppgift) via mail eller papperspost sker det alltid direkt till den berörda individen. Uppgifter som rör personens hälsa (sk känsliga personuppgifter såsom provsvar, intyg, remissvar mm får endast skickas via papperspost). I fakturering till kund innehåller fakturan personuppgifter såsom namn på beställande chef i enlighet med avtalad tjänst (känsliga personuppgifter får ej förekomma).
Om vi lämnar journaluppgifter till tredje part (ej direkt till patient och ej remiss till sjukvården) skall patientens samtycke finnas. Denna hantering skall även journalföras (tex att en journalkopia översänts till försäkringsbolag, Afa m fl). Vid en ev rättelse, begränsning eller beslut av IVO om förstöring av journalhandlingar, skall den organisation som man överfört journalhandlingar till informeras (vid rättelse/begränsning behöver underrättelse ej ske om det är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning). Likaså skall Skaraborgshälsan kunna ta emot information från en annan organisation om rättelse, begränsning eller förstöring av journal. Det åligger i sådant fall Skaraborgshälsans dataskyddsombud och medicinskt ledningsansvarig att i samråd verkställa en sådan hantering i vårt journalsystem.
En journaluppgift skall sparas i 10 år och kan enbart korrigeras i enlighet med ovanstående exempel och på beslut från IVO.

Detta innebär vidare att vi i mailkorrespondens uppmanar att inte inkludera personuppgifter vid patientärende och att vi genomför direkt radering vid sådana uppgifter i inkommande mail liksom att vi regelbundet gallrar övriga personuppgifter som inte krävs för upprätthållande av rättslig förpliktelse (upprätthållande av avtal, bokföring mm).

Registerhantering
Vår patientdatahantering sker i ett datoriserat journaldatasystem med sk stark autentisering och med avtalade support- och driftsäkerhetsavtal (liksom personuppgiftsbiträdesavtal). Inkommande personuppgifter (tex via post såsom remissvar, provsvar mm) och som är en journaluppgift skall skyndsamt överföras digitalt till vårt journalsystem (scanning av oss eller direkt via leverantör av tex provsvar). Personuppgifter inkl journaluppgifter som inte är inscannade i vår journal förvaras i låst utrymme (tex äldre pappersjournaler eller om vi hanterar en patient med skyddad identitet).
Register över våra kundföretag förvaras enbart i vårt journalsystem och kan snabbt raderas vid upphörande av avtal. Uppgifter som hanteras i vårt kundregister är hämtade från tecknat kundavtal och innehåller uppgifter om kundföretagets namn, organisationsnummer (och personnummer vid enskild firma), faktureringsadress, antal anställda, namn, mailadress och telefon till kontaktperson).

Vi skickar regelbundet nyhetsbrev till de kunder som tidigare anmält sitt intresse för detta. Syftet med utskicken är att informera kundföretag om nya regler inom arbetsmiljö och företagshälsovård liksom för att informera om vår verksamhet (personalinformation, öppettider, kontaktinformation och liknande). Dessa utskick sker utan att mottagaren kan läsa andra mottagares personuppgifter såsom mailadress). Dessa uppgifter är således inte ren marknadsföring utan i första hand uppgifter som ingår i vårt avtal med kundföretaget (med syfte att uppdatera kunden i området arbetsmiljö och hälsa). Möjlighet att avregistrera sig finns via länk på varje nyhetsbrev liksom att det i våra kundavtal finns en samtyckesklausul att fylla i och signera för avtalsansvarig kontaktperson (vilken adresseras via nyhetsmailsutskick).

Rättighet att korrigera och radera en personuppgift:
Alla som finns i våra register skall ha rätt att bli helt borttagna med undantag av journaluppgifter där patientdatalagen gäller framför GDPR. Vi kan inte heller radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. När man begär en rättelse eller radering i vårt registersystem (utanför journalsystemet) skall detta kunna ske enligt ”Rätten till rättelse eller radering”. Verksamhetsansvarig vid Skaraborgshälsan ansvarar för att en sådan förfrågan verkställs. Den enskilde har rätt att vända sig till oss för att få felaktiga personuppgifter rättade/raderade liksom att få uppgifter kompletterade. När Skaraborgshälsan har rättat/raderat en uppgift skall den registrerade meddelas att denna ändring är gjord.
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Innan journaluppgift kan lämnas ut sker dock en sk menprövning (när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående).

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Skaraborgshälsan AB
Järnvägsgatan 2
533 30 Götene

Uthämtning av register/journaluppgift sker på någon av våra mottagningar och efter uppvisande av legitimation.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan. Undvik personuppgifter såsom namn, personnummer och uppgifter om hälsotillstånd i meddelanderutan (för information om vår personuppgiftshantering, se ”företagsfakta” ovan).