Information avseende covid-19

Skaraborgshälsan och övriga medlemmar i organisationen Sveriges Företagshälsor arbetar hårt för att stötta arbetsgivare och deras anställda i den situation som råder. I nuläget är det ett starkt fokus på rådgivning och olika typer av stödinsatser. Insatserna som görs är tex riskbedömningar vid hemarbete eller vid hög arbetsbelastning, stödsamtal till chefer och medarbetare liksom provtagning.

Individer utan luftvägssymtom är fortsatt välkomna till företagshälsan på besök som vanligt. Förutom våra sedvanliga tjänster har Skaraborgshälsan möjligheter att leverera flera tjänster digitalt eller via telefon i det fall behov finnes.


Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
• Krisinformation.se
• Folkhälsomyndigheten

Antikroppsprovtagning covid-19

Skaraborgshälsans sköterskor utför provtagning på symptomfria individer i syfte att bedöma genomgången infektion av covid-19. Detta sker genom ett blodprov som vi skickar vidare till ackrediterat laboratorium för analys (Unilabs på Skaraborgs sjukhus).

Antikroppar kan vanligen uppmätas 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för covid-19. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara antikroppar efter genomgången covid-19.

Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid ny exponering för viruset.

Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Källa provtagningsanvisning, Unilabs.