Information avseende covid-19

Skaraborgshälsan och övriga medlemmar i organisationen Sveriges Företagshälsor arbetar hårt för att stötta arbetsgivare och deras anställda i den situation som nu råder. I nuläget är det ett starkt fokus på rådgivning och olika typer av stödinsatser. Insatserna som görs är tex riskbedömningar vid hemarbete eller vid hög arbetsbelastning, stödsamtal till chefer och medarbetare liksom provtagning enligt nedan.

VI UTFÖR ANTIKROPPSPROVTAGNING LIKSOM PROVTAGNING AVSEENDE PÅGÅENDE COVID-19 (snabbtest). OBSERVERA ATT DET SENARE SKER I SYFTE ATT KARTLÄGGA/FÖRHINDRA UTBROTT ELLER FÖR RESEINTYG (EJ PCR-TEST) OCH ATT DET GÄLLER FÖR PERSONER UTAN SYMPTOM. BOKA TID VIA KONTAKTSIDAN HÄR. FÖR PERSONER MED SYMPTOM PÅ COVID-19 HÄNVISAS TILL NÄRHÄLSANS PROVTAGNINGSENHETER. VI UTFÖR PROVTAGNING PÅ VÅRA ENHETER LIKSOM UTE PÅ FÖRETAG.

Vi använder CE-märkta snabbtester för påvisande av pågående covid-19-infektion. Man provtas av vår personal mha provpinne via näsan och svar erhålles efter ca 15 minuter. De tester vi använder har en mycket hög säkerhet, sk sensitivitet (97%) och specificitet (99%).

Individer utan luftvägssymtom är fortsatt välkomna till företagshälsan på besök som vanligt. Förutom våra sedvanliga tjänster har Skaraborgshälsan möjligheter att leverera flera tjänster digitalt eller via telefon i det fall behov finnes. Vi har vidtagit en del hygienåtgärder i det att vi hälsar med ett leende istället för handslag liksom att vi har tagit bort en del utrustning i våra väntrum (koppar, glas, kaffe, tidningar etc). Vår personal använder visir och/eller munskydd vid nära kontakt liksom att besökare erbjuds munskydd. Vi utför dessutom tätare städning/rengöring av handtag och övriga ytskikt.

I den situation som råder finns det ett behov av att förhålla sig lika till olika, för branschen, unika problemställningar. Detta till skydd både för företagshälsans egen personal och för anställda och chefer som hälsan är i kontakt med. Därför har Sveriges företagshälsor, tillsammans med branschens chefsläkarkollegium, utfärdat ett antal olika rekommendationer eller förtydliganden som rör situationer som speciellt behöver beaktas i samband med spridningen av coronaviruset (covid-19).


Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv och 1177s inrådan, att personer med symptom, som behöver sjukvårdsrådgivning, kontaktar 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
• Krisinformation.se
• Folkhälsomyndigheten

Förtydligande avseende utförandet av spirometri i samband med lagstadgade och frivilliga medicinska kontroller*
Under förutsättning att personen som ska genomgå undersökningen är fullt frisk** vid provtillfället, att basala hygienrutiner iakttas och att undersökningen görs i ett, för ändamålet avsett utrymme finns det inga hinder att utföra en spirometri.
*Joniserande strålning (SSMFS 2018:1); Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3);Järnväg, Transport, Sjöfart
** inga symptom på luftvägsinfektion

Förtydligande avseende bedömning vid ett arbetsgivarbeslut om förstadagsintyg
Generella arbetsoförmågebedömningar vid utfärdade förstadagsintyg* ska i första hand ske per telefon- eller videokonsultation**.

*En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt Lag om Sjuklön 10 §.
** Oavsett covid-19-spridning behöver en vårdgivare som en företagshälsa av patientsäkerhetsskäl ta hänsyn till smittrisken för andra kundanställda patienter så väl som de anställda på våra enheter.

 

Gravida och graviditetspenning vid covid-19

Socialstyrelsen har den 26 februari informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36 med anledning av covid-19. Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätt till graviditetspenning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om en gravid ska stängas av från arbetet.

Dvs det handlar om riskbedömning samt åtgärder som tex anpassning, omplacering, arbeta hemma, ”avstängning” – dvs får/kan inte vara på arbetsplatsen. Se länk   https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/graviditetspenning-till-gravida-vid-risker-i-arbetsmiljon/

Antikroppsprovtagning covid-19

Skaraborgshälsans sköterskor utför provtagning på symptomfria individer i syfte att bedöma genomgången infektion av covid-19. Detta sker genom ett blodprov som vi skickar vidare till ackrediterat laboratorium för analys (Unilabs på Skaraborgs sjukhus).

Antikroppar kan vanligen uppmätas 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för covid-19. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara antikroppar efter genomgången covid-19.

Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid ny exponering för viruset.

Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Källa provtagningsanvisning, Unilabs.