Information avseende covid-19

Skaraborgshälsan och övriga medlemmar i organisationen Sveriges Företagshälsor arbetar hårt för att stötta arbetsgivare och deras anställda i den situation som nu råder. I nuläget är det ett starkt fokus på rådgivning och olika typer av stödinsatser. Insatserna som görs är allt ifrån riskbedömningar vid hemarbete eller vid hög arbetsbelastning, stödsamtal till chefer och medarbetare etc.

VI UTFÖR ANTIKROPPSPROVTAGNING AVSEENDE COVID-19. BOKA TID VIA KONTAKTSIDAN HÄR. Läs mer om detta test längst ned på denna sida.

NÄR DET GÄLLER RESEINTYG OCH PROVTAGNING AVSEENDE PÅGÅENDE INFEKTION (SK PCR-TEST) HÄNVISAS TILL VACCINIA.SE

En sak är viktig och det är att individer utan luftvägssymtom är fortsatt välkomna till företagshälsan på besök som vanligt. Förutom våra sedvanliga tjänster har Skaraborgshälsan möjligheter att leverera flera tjänster digitalt eller via telefon i det fall behov finnes. Vi har vidtagit en del hygienåtgärder i det att vi hälsar med ett leende istället för handslag liksom att vi har tagit bort en del utrustning i våra väntrum (koppar, glas, kaffe, tidningar etc). Vi utför dessutom tätare städning/rengöring av handtag och övriga ytskikt.

I den situation som råder finns det ett behov av att förhålla sig lika till olika, för branschen, unika problemställningar. Detta till skydd både för företagshälsans egen personal och för anställda och chefer som hälsan är i kontakt med. Därför har Sveriges företagshälsor, tillsammans med branschens chefsläkarkollegium, utfärdat ett antal olika rekommendationer eller förtydliganden som rör situationer som speciellt behöver beaktas i samband med spridningen av coronaviruset (covid-19).


Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv och 1177s inrådan, att personer med symptom, som behöver sjukvårdsrådgivning, kontaktar 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
• Krisinformation.se
• Folkhälsomyndigheten


Förtydligande avseende provtagning för analys av coronasmitta

I dagsläget saknar företagshälsorna generellt förutsättningar för säker provtagning, såsom validerat provtagningsmaterial och godkänd personlig skyddsutrustning, då detta har behövt förbehållas sjukvården. Då det fortfarande råder brist på provtagningsmaterial och skyddsutrustning prioriteras användning av detta för de svårast sjuka patienterna på våra sjukhus (enligt Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation 1A). När Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsenheter anser att materiella resurser finns för att även prioritera individer enligt provtagningsindikation grupp 1B (personal i sjukvård och äldreomsorg), och om detta då inte kan tillgodoses personalmässigt inom sjukvården, är företagshälsorna beredda att, givet rätt förutsättningar, vara behjälpliga med det.

Förtydligande avseende utförandet av spirometri i samband med lagstadgade och frivilliga medicinska kontroller*
Under förutsättning att personen som ska genomgå undersökningen är fullt frisk** vid provtillfället, att basala hygienrutiner iakttas och att undersökningen görs i ett, för ändamålet avsett utrymme finns det inga hinder att utföra en spirometri.
*Joniserande strålning (SSMFS 2018:1); Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3);Järnväg, Transport, Sjöfart
** inga symptom på luftvägsinfektion


Förtydligande avseende utfärdandet av friskintyg
Företagshälsorna kan inte styrka frånvaron av coronavirus (covid 19) i samband med utfärdandet av friskintyg.

Förtydligande avseende bedömning vid ett arbetsgivarbeslut om förstadagsintyg
Generella arbetsoförmågebedömningar vid utfärdade förstadagsintyg* ska i första hand ske per telefon- eller videokonsultation**.

*En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt Lag om Sjuklön 10 §.
** Oavsett covid-19-spridning behöver en vårdgivare som en företagshälsa av patientsäkerhetsskäl ta hänsyn till smittrisken för andra kundanställda patienter så väl som de anställda på våra enheter.

 

Provtagning covid-19

Skaraborgshälsans sköterskor utför provtagning på symptomfria individer i syfte att bedöma genomgången infektion av covid-19. Detta sker genom ett blodprov som vi skickar vidare till ackrediterat laboratorium för analys (Unilabs på Skaraborgs sjukhus).

Antikroppar kan vanligen uppmätas 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för covid-19. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara antikroppar efter genomgången covid-19.

Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid ny exponering för viruset.

Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Källa provtagningsanvisning, Unilabs.